28 July 2017

0240 | Photo | 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen"
Operation "Daredevil". Drained by the summer heat and daily fighting, members of the 14th Regiment, SS Division "Prinz Eugen", led by their commander Michael Groß, move through a farmyard in Montenegro, questioning the housewife along the way, asking whether her family has anything to do with the "gangs", which she denies decisively. It was soldiers of this very regiment who were one of the main participants in the horrific war crime that ended this (failed) German operation. By the order of SS-Oberführer August Schmidhuber, commander of the Albanian SS Division "Skanderbeg" and the leader of the operation, on 28 July 1944, for collaborating with the Partisans, the Montenegrin village of Velika was razed to the ground. On this occasion, 428 civilians – women, children and old people – were massacred in the most horrible ways (the figure does not include unborn and unbaptised children). The crime was committed by Battle Group E, consisting of recruit companies of the "Skanderbeg" Division, and an MG platoon and mortar section of the 14th Regiment, "Prinz Eugen" Division. The villagers were slaughtered, shot, burned alive, women and girls raped, children tortured and cut to death, unborn children cut from pregnant women's stomachs with bayonets... There were, however, also a couple of examples of humanity in this savage campaign – soldiers who helped the civilians escape and save their lives (the following quotes were taken from the book "21st SS Division 'Skanderbeg'" by Pavle Dželetović Ivanov). A statement by Zdravko Bjelanović (based on Jovana Bjelanović's testimony): "The soldiers spoke good Serbian. One of them shouted 'run' and then fired over heads, so in all the confusion, a lot of people escaped certain death." A statement by Milorad Gojković (based on Zorka Gojković's testimony): "Among them there was a blonde one, who told one of the women present: 'Dear sister, take these children into the woods, if others should come after we leave, they will shoot them all, exterminate them!' Soon they continued their journey and never came back. My wife Zorka said for the blonde one that: 'He was kind, if I should see him now, I would treat him, he saved my four children!'" Unfortunately, most of the villagers of Velika did not have the fortune to encounter such soldiers on that day. One of the most distressing testimonies of the Albanian-German troops' savagery was left by Milunka Vučetić (née Bošković): "When the soldiers arrived, I saw Tomislav, son of Milovan Vučetić, playing in the plum orchard. Two of them grabbed him, the third one ran over, then more of them gathered round, one took out a knife and began skinning the child from the eyes down. I couldn't bare to watch what they were doing. I started crying, while his mother Leposava – Lepa rushed over to defend him. She was killed in the creek. I heard when Leposava cried: 'What are you doing, people, you criminals!' Then they killed her. She didn't suffer, unlike her son. [...] Natalija, the daughter of Stanija and Radovan Vučetić, was tortured the most. She screamed and cried so hard that the mountains echoed. When the bloodthirsty men left, I came in to bring water to the survivors. Natalija was still alive, her clothes were torn and she was dripping with blood, with squeezed fists full of ashes. The son of Radovan and [Stanija] Vučetić somehow managed to crawl to me. They called him Žarko. His leg was torn off, the blood flowed, he embraced me and said: 'Sister-in-law, defend me!' Then he died in pain..." (The commander of the "Skanderbeg" Division, August Schmidhuber, was hanged as a war criminal in February 1947, in Belgrade. The commander of the 14th Regiment, "Prinz Eugen" Division, Michael Groß, was shot as a war criminal in December of the same year.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: Ernst A. Zwilling, Air Force War Correspondent Battalion South-East.
Date: July 1944.
Location: unknown (district of Andrijevica), Yugoslavia.
Original caption: "SS mountain troopers and Albanian volunteers in the fight against Bolshevik gangs in the mountains of Bosnia and Albania. SS men on a homestead in the Albanian mountains. A woman denies that they have anything to do with the Bolshevik gangs. The soldiers must be extremely cautious, because the enemy fights using all sorts of tricks and treacheries."

File source: ECPAD, LFT SO F2679 L33.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Drznik". Izbezumljeni od letnje vreline i svakodnevnog ratovanja, pripadnici 14. puka SS-divizije "Princ Ojgen", predvođeni svojim komandantom Mihaelom Grosom, prolaze kroz jedno seosko dvorište u Crnoj Gori, ispitujući usput domaćicu da li njeni imaju veze sa "bandama", što ona odlučno poriče. Upravo su vojnici ovog puka bili jedni od glavnih učesnika stravičnog zločina kojim je okončana ova (neuspela) nemačka operacija. Po naređenju SS-oberfirera Augusta Šmidhubera, komandanta albanske SS-divizije "Skenderbeg" i rukovodioca operacije, 28. jula 1944. godine, zbog saradnje sa partizanima, sravnjeno je sa zemljom crnogorsko selo Velika. Ovom prilikom je na najstrašnije načine masakrirano 428 civila – žena, dece i staraca (u ovu brojku se ne ubrajaju nerođena i nekrštena deca). Zločin je izvršila Borbena grupa E, koju su činile regrutne čete divizije "Skenderbeg", i jedan mitraljeski vod i minobacačko odeljenje 14. puka divizije "Princ Ojgen". Meštane su klali, streljali, žive palili, žene i devojke silovali, decu mučili i sakatili do smrti, nerođenu decu bajonetima vadili trudnicama iz stomaka... Bilo je, međutim, i nekoliko primera ljudskosti u ovom divljačkom pohodu – vojnika koji su pomogli civilima da pobegnu i spasu svoje glave (sledeći citati preuzeti su iz knjige "21. SS-divizija 'Skenderbeg'" Pavla Dželetovića Ivanova). Izjava Zdravka Bjelanovića (prema svedočenju Jovane Bjelanović): "Vojnici su dobro govorili srpski. Jedan je uzviknuo 'bježite', a pucao preko glava, tako da je u tom metežu dosta njih izbjeglo sigurnu smrt." Izjava Milorada Gojkovića (prema svedočenju Zorke Gojković): "Među njima je bio jedan plavokosi, koji je rekao jednoj od prisutnih žena: 'Mila sestro, vodi ovu djecu u šumu, ako drugi dođu za nama, sve će ih streljati, slistiti!' Ubrzo su nastavili put i više se nijesu vraćali. Moja supruga Zorka kaže da taj plavokosi: 'Bijaše dobar, da mi je sada da ga vidim, častila bih ga, spasao mi je četvoro djece!'" Nažalost, većina meštana Velike nije imala tu sreću da se tog dana susretne sa ovakvim vojnicima. Jedno od najpotresnijih svedočenja o divljaštvu albansko-nemačke vojske ostavila je Milunka Vučetić (rođ. Bošković): "Kada je naišla vojska, vidjela sam kako se u šljiviku igra Tomislav, sin Milovana Vučetića. Uhvatili su ga dvojica, treći je pritrčao, a onda se okupilo više njih, a jedan je izvadio nož i počeo da dere dijete od očiju nadolje. Nijesam mogla gledati šta rade. Zakukala sam, a njegova majka Leposava – Lepa potrčala je da ga brani. Ubili su je u samom potoku. Čula sam kada je Leposava vikala: 'Šta radite, ljudi, nevojsko!' Tu je ubijena. Nije se mučila, za razliku od svog sina. [...] Najviše je mučena Natalija, kćerka Stanije i Radovana Vučetića. Toliko je piskala i kukala, da su se brda razlamala. Kada su krvnici otišli, ušla sam da živima dam vode. Nataliju sam našla još živu, odjeća joj je bila pocijepana i bila je sva krvava, sa stisnutim pesnicama punim pepela. Do mene je nekako dopuzao sin Radovana i [Stanije] Vučetić. Zvali su ga Žarko. Noga mu je bila otkinuta, krv je tekla, zagrlio me i rekao: 'Snaho, brani me!' Tu je izdahnuo u mukama..." (Komandant divizije "Skenderbeg", August Šmidhuber, obešen je kao ratni zločinac februara 1947. godine u Beogradu. Komandant 14. puka divizije "Princ Ojgen", Mihael Gros, streljan je kao ratni zločinac decembra iste godine.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Ernst A. Cviling, Vazduhoplovni ratnodopisnički bataljon Jugoistok.
Datum: jul 1944.
Mesto: nepoznato (srez Andrijevički), Jugoslavija.
Originalni natpis: "Brdski lovci SS-a i albanski dobrovoljci u borbi protiv boljševičkih bandi u planinama Bosne i Albanije. Esesovci na seoskom imanju u albanskim planinama. Žena poriče da oni imaju ikakve veze sa boljševičkim bandama. Vojnici moraju biti veoma oprezni, jer se neprijatelj u borbi služi svakojakim obmanama i podlostima."

Izvor fajla: ECPAD, LFT SO F2679 L33.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

27 July 2017

0239 | Photo | 13. SS-Freiwilligen b. h. Gebirgs-Division (Kroatien)Operation "Easter Egg". Exhausted Albanians, members of the I Battalion, 28th Regiment, 13th SS Division, march back to their base after heavy, but successful fighting against units of the Partisan XVI Vojvodina Division. The "Easter Egg" was also the last operation of this (Albanian) battalion as part of the 13th SS Division. At the end of the same month, the battalion was sent to Priština to form nucleus of the Albanian SS Division "Skanderbeg".

Text: Ivan Ž.

Photographer: Schattinger, SS Regiment "Kurt Eggers".
Date: April 1944.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: "Volunteers from Bosnia and Herzegovina in the fight for their homeland. Returning from battle. Exhausted from the efforts of the last few days of mountain warfare, SS volunteers march back to their base."

File source: Muzej Jugoslavije / Znaci, 16455.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Uskršnje jaje". Iscrpljeni Albanci, pripadnici I bataljona 28. puka 13. SS-divizije, vraćaju se u svoju bazu posle teških, ali uspešnih borbi protiv jedinica partizanske XVI vojvođanske divizije. "Uskršnje jaje" je bila i poslednja operacija ovog (albanskog) bataljona u sastavu 13. SS-divizije. Krajem istog meseca, bataljon je poslat u Prištinu da bi poslužio kao jezgro za formiranje albanske SS-divizije "Skenderbeg".

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Šatinger, SS-puk "Kurt Egers".
Datum: april 1944.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine u borbi za svoju domovinu. Povratak iz bitke. Iscrpljeni od napora poslednjih nekoliko dana brdskog ratovanja, SS-dobrovoljci se vraćaju u svoju bazu."

Izvor fajla: Muzej Jugoslavije / Znaci, 16455.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

26 July 2017

0238 | Photo | SS-Freiwilligen-Division "Prinz Eugen"Operation "White". Upon completion of the operation, soldiers of the SS Division "Prinz Eugen" prepare food together with the Ustashas (allegedly for workers), during the mission of capturing and securing bauxite mines southwest of Mostar. This extremely rare joint photo of SS men and Ustashas was published as part of the "first sensational report on the fighting against Partisans in Croatia" and an example of successful German-Croatian cooperation. The Reichsführer-SS (Heinrich Himmler), however, did not have too many words of praise for his Croatian allies, the Ustashas; quite the contrary, he considered them a gang of bandits, and their NDH – a ridiculous state.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: March 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: "The first sensational report on the fighting against Partisans in Croatia. Ustasha-German guards provide meals for workers in the conquered territory."

File source: eBay / esten-paule.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Belo". Po završetku operacije, vojnici SS-divizije "Princ Ojgen" spremaju hranu zajedno sa ustašama (navodno za radnike), tokom akcije zauzimanja i obezbeđenja boksitnih rudnika jugozapadno od Mostara. Ova izuzetno retka zajednička slika esesovaca i ustaša objavljena je kao deo "prve senzacionalne reportaže o borbama protiv partizana u Hrvatskoj" i primer uspešne nemačko-hrvatske saradnje. Rajhsfirer SS-a (Hajnrih Himler), međutim, nije imao previše reči hvale za svoje hrvatske saveznike, ustaše; naprotiv, smatrao ih je razbojničkim bandama, a njihovu NDH – apsurdnom državom.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: mart 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Prva senzacionalna reportaža o borbama protiv partizana u Hrvatskoj. Ustaško-nemačka straža obezbeđuje obroke za radnike na osvojenoj teritoriji."

Izvor fajla: eBay / esten-paule.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

22 July 2017

0237 | Photo | 369. (kroatische) Infanterie-DivisionOperation "White". A rare photograph and one of the earliest shots of the "Devil's Division" (369th Infantry Division) in action; it was taken in Bosnia and Herzegovina, during the second phase of the operation, and shows a group of legionnaires escorting a prisoner, allegedly a Partisan (judging by his rather relaxed attitude, it is quite possible that he was in fact just a civilian who agreed to stage a capture for propaganda purposes).

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: March 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: NordicPhotos / IMS Vintage Photos, 518802.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Belo". Retka fotografija i jedan od najranijih snimaka "Vražje divizije" (369. pešadijska divizija) u akciji; snimljena je u Bosni i Hercegovini, tokom druge faze operacije, i prikazuje grupu legionara koja sprovodi zarobljenika, navodno partizana (sudeći po njegovom prilično opuštenom držanju, vrlo je moguće da je u pitanju zapravo običan civil koji je pristao da odglumi zarobljavanje u propagandne svrhe).

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: mart 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: NordicPhotos / IMS Vintage Photos, 518802.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

0236 | Photo | 373. (kroatische) Infanterie-DivisionOperation "Axis". A machine gun nest of the Reconnaissance Battalion, "Tiger Division" (373rd Infantry Division), near the village of Mazin (near Gračac). The division's task during the operation was to secure the supply lines of the 114th Jäger Division from Partisan attacks – which was not an easy job. From a report by Sergeant Major Ortner (Reconnaissance Battalion): "We were under constant fire, unable to see the enemy." The same NCO also mentions a case of desertion from the battalion, already on the second night of the operation (a quote from the book "Croatian Theatre of War" by Franz Schraml): "Late in the evening, Croat B. returned, barefoot, wearing nothing but shirt and underpants, and told that a comrade woke them up at night, remarking that an advance was planned. Without knowing what was going on, they marched a few hundred metres forward, where the Partisans awaited them, and immediately proceeded further. After a few kilometres, a stop was made, all their ammunition, weapons and clothes were taken away (ringleaders excluded), and then they were driven barefoot into the mountains. Although many wanted to go back, he was the only one who had the courage to flee."

Text: Ivan Ž. / Franz Schraml / Ortner.

Photographer: unknown.
Date: September 1943.
Location: Mazin (district of Gračac), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Franz Schraml, "Kriegsschauplatz Kroatien" (p. 176/177).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Osovina". Mitraljesko gnezdo izviđačkog bataljona "Tigar-divizije" (373. pešadijska divizija) kod sela Mazina (kod Gračca). Divizija je za vreme operacije imala zadatak da obezbeđuje liniju snabdevanja 114. lovačke divizije od partizanskih napada – što nije bio nimalo lak posao. Iz izveštaja narednika-vodnika Ortnera (izviđački bataljon): "Bili smo pod stalnom vatrom, ali nismo mogli da vidimo neprijatelja." Isti podoficir pominje i slučaj dezertiranja iz bataljona, već tokom druge noći operacije (citat iz knjige "Hrvatsko ratište" Franca Šramla): "Kasno uveče vratio se Hrvat B., bosonog, samo u košulji i gaćama, i ispričao da ih je neki drug probudio u toku noći, napominjući da je planiran pokret. Ne znajući o čemu se radi, otišli su nekoliko stotina metara napred, gde su ih dočekali partizani, i odmah nastavili dalje. Posle nekoliko kilometara napravljena je pauza, sva municija, oružje i odeća im je oduzeta (osim kolovođama), a zatim su bosonogi poterani u planine. Iako su mnogi želeli nazad, jedini je on imao hrabrosti da pobegne."

Tekst: Ivan Ž. / Franc Šraml / Ortner.

Fotograf: nepoznat.
Datum: septembar 1943.
Mesto: Mazin (srez Gračački), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Franz Schraml, "Kriegsschauplatz Kroatien" (str. 176/177).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

21 July 2017

0235 | Photo | Jugoslovenska vojska u otadžbiniArmy General Dragoljub Mihailović, chief of staff of the High Command of the Yugoslav Army in the Fatherland (on the far left), inspects a captured German anti-tank gun of Czech origin (37 mm KPÚV vz. 37) with members of the US military mission, Colonel Robert McDowell and Captain Nick Lalich (centre), somewhere in Serbia, after declaring, on 1 September 1944, the general mobilisation of the entire nation against the Axis powers in the name of King Peter II. (To the general's misfortune, only 12 days later, pressured by the British government, the young king called on all Yugoslavs to join the army of his rival, Marshal Tito.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: September 1944.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Radoje L. Knežević, Živan L. Knežević, "Sloboda ili smrt" (p. 513).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Armijski general Dragoljub Mihailović, načelnik štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini (sasvim levo), razgleda zaplenjeni nemački protivtenkovski top češkog porekla (37 mm KPÚV vz. 37) sa članovima američke vojne misije, pukovnikom Robertom Mekdauelom i kapetanom Nikom Lalićem (sredina), negde u Srbiji, nakon što je, 1. septembra 1944. godine, u ime Kralja Petra II proglasio opštu mobilizaciju celog naroda protiv sila Osovine. (Na generalovu nesreću, samo 12 dana kasnije, mladi kralj je pod pritiskom britanske vlade pozvao sve Jugoslovene da se pridruže vojsci njegovog suparnika, maršala Tita.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: septembar 1944.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Radoje L. Knežević, Živan L. Knežević, "Sloboda ili smrt" (str. 513).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

17 July 2017

0234 | Photo | SS-Division "Reich" (mot.)Operation 25. A horse cart better than a BMW! A villager (probably an ethnic German) transports a motorcyclist of the SS Division "Reich" and his machine (BMW R 75) on a wooden cart through the deep Banat mud.

Text: Ivan Ž.

Photographer: Friedrich Zschäckel, SS War Correspondent Company.
Date: April 1941.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Nationaal Archief, 27021A 010.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija 25. Konjska zaprega bolja od BMW-a! Seljak (verovatno folksdojčer) prevozi motociklistu SS-divizije "Rajh" i njegovu mašinu (BMW R 75) na drvenim kolima preko dubokog banatskog blata.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Fridrih Žekel, Ratnodopisnička četa SS-a.
Datum: april 1941.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Nationaal Archief, 27021A 010.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

11 July 2017

0233 | Photo | 181. Infanterie-DivisionPartisan attack on Ledenice. After a fierce, 13-day battle, the remnants of the German garrison surrender to the Partisans in Ledenice. The attack on the strongest German stronghold in the Bay of Kotor was carried out by the I and III battalions of the I Boka Brigade and the V Battalion of the II Dalmatian Brigade (of the Littoral Operational Group), reinforced by two artillery battalions, one Partisan and one British. The stronghold was defended by the II Battalion, 334th Regiment, 181st Infantry Division (which was reinforced by elements of the same regiment's I battalion at the end of the battle, when it was already too late). Expecting death upon capture, most Germans did not intend to surrender to the Partisans; when they first hoisted the white flag, on the last day of the battle, and when the Partisans approached, the Germans opened fire (the Partisans later interpreted this move diversely; either it was an intentional, insidious trick, or just a product of disunity, i.e. non-compliance in the German ranks). The Partisans flared up and returned fire even more ferociously, after which white flags reappeared on the German side, this time in a much larger number. However, the Germans still did not plan to surrender; as soon as the Partisans began disarming them, the German commander intervened, protesting angrily: "This is an outrage, now be so kind and pull your mob away from my positions!" He then stated that he did not intend to surrender at all, but only to ask for a truce to take care of the wounded, and added: "You must return our weapons and we will hand our wounded to the British – and when you're all outside my border, we will resume the battle again at an agreed signal!" After a long persuasion and after they were threatened to be massacred if they continue resisting, the German commander and his soldiers finally agreed to lay down their arms. 

Text: Ivan Ž. 

Photographer: unknown.
Date: 18 November 1944.
Location: Ledenice (district of Kotor), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Veselin Đuranović, "Crna Gora 1941–1945" (p. 213).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Napad NOVJ na Ledenice. Posle žestokih, trinaestodnevnih borbi, ostaci nemačkog garnizona predaju se partizanima u Ledenicama. U napadu na najjače nemačko uporište u Boki Kotorskoj učestvovali su I i III bataljon I bokeljske brigade i V bataljon II dalmatinske brigade (Primorske operativne grupe), ojačani dvama artiljerijskim divizionima, jednim partizanskim i jednim britanskim. Uporište je branio II bataljon 334. puka 181. pešadijske divizije (koji je pred kraj borbe, kada je već bilo prekasno, ojačan delovima I bataljona istog puka). Očekujući smrt po zarobljavanju, većina Nemaca nije imala nameru da se preda partizanima; kada su prvi put istakli belu zastavu, poslednjeg dana borbi, i kada su im se partizani približili, Nemci su otvorili vatru (partizani su ovaj potez kasnije različito tumačili; ili je to bila namerna, podmukla varka, ili samo plod podeljenosti, tj. neusaglašenosti u nemačkim redovima). Partizani su pobesneli i uzvratili još žešćom paljbom, nakon čega su se na nemačkoj strani ponovo zavijorile bele zastave, ovog puta u mnogo većem broju. Međutim, Nemci ni tada nisu planirali da se predaju; čim su partizani počeli da ih razoružavaju, nemački komandant se umešao, ljutito protestujući: "To je bezobrazluk, budite tako ljubazni i povucite vašu rulju sa mojih položaja!" Potom je izjavio da uopšte nije imao nameru da se preda nego samo da zatraži primirje radi zbrinjavanja ranjenika, i dodao: "Morate nam vratiti naše naoružanje, a mi ćemo predati naše ranjenike Britancima – a kada budete svi van moje granice, ponovo ćemo nastaviti borbu na ugovoreni znak!" Posle dugog ubeđivanja i nakon što im je zaprećeno da će u slučaju daljeg otpora biti masakrirani, nemački komandant i njegovi vojnici konačno su pristali da polože oružje. 

Tekst: Ivan Ž. 

Fotograf: nepoznat.
Datum: 18. novembar 1944.
Mesto: Ledenice (srez Kotorski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Veselin Đuranović, "Crna Gora 1941–1945" (str. 213).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

03 July 2017

0232 | Photo | 11. Panzer-DivisionOperation 25. Tanks of the "Ghost Division" (11th Armoured Division) passing through Caribrod, on the first day of the attack of the 1st Armoured Group (von Kleist). From a report by war correspondent Alfons van Bevern: "The armoured force was entrusted with the task of overcoming a terrain that provides the enemy, who feel at home here, ideal possibilities for defence with its high hills, winding valleys and narrow gorges. They tried to exploit those advantages and offered long resistance on the first day of the attack, on the heights of Caribrod. However, after the armoured units penetrated the canyon and after the mountain troopers took over the heights, the enemy, despite their fierce defence, were no longer able to continue resisting, not until their new forces and reinforcements arrive. The armourers rolled forth over them..."

Text: Ivan Ž. / Alfons van Bevern.

Photographer: Dr Hans Feitl, Armed Forces High Command.
Date: 8 April 1941.
Location: Caribrod, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: eBay / briefmarken-kontor-freiburg.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija 25. Tenkovi "Sablasne divizije" (11. oklopna divizija) prolaze kroz Caribrod, prvog dana napada 1. oklopne grupe (fon Klajst). Iz izveštaja ratnog dopisnika Alfonsa van Beverna: "Oklopnim snagama je povereno savlađivanje jednog terena koji svojim visokim brdima, krivudavim dolinama i uskim tesnacima pruža neprijatelju, koji se ovde oseća kod kuće, idealne mogućnosti za odbranu. On je pokušao da ih iskoristi i davao je prvog dana napada na visovima Caribroda dug otpor. Međutim, kada su oklopne jedinice provalile u klanac i kada su brdski lovci zauzeli visove, neprijatelj, uprkos ogorčenoj odbrani, nije bio više u stanju da nastavi otpor dotle dok mu ne stignu nove snage i pojačanja. Oklopnici su se otkotrljali preko njih dalje..."

Tekst: Ivan Ž. / Alfons van Bevern.

Fotograf: dr Hans Fajtel, Vrhovna komanda oružanih snaga.
Datum: 8. april 1941.
Mesto: Caribrod, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: eBay / briefmarken-kontor-freiburg.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

0231 | Photo | 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland"Formation of the 11th SS Armoured Grenadier Division "Nordland". Members of the 2nd Company, Reconnaissance Battalion, testing the gun of one of their newly-arrived half-tracks (Sd.Kfz. 250/9), in the vicinity of Topolovac (near Sisak). Standing in the turret on the right is SS-Sturmbannführer Franz Hack, commander of the III Battalion, "Germania" Regiment, SS Division "Wiking".

Text: Ivan Ž.

Photographer: Ernst Baumann, SS Regiment "Kurt Eggers".
Date: November 1943.
Location: Topolovac (district of Sisak), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Robert J. Edwards, "Scouts Out" (p. 494).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Formiranje 11. oklopnogrenadirske SS-divizije "Nordland". Pripadnici 2. čete izviđačkog bataljona isprobavaju top jednog od svojih novopristiglih poluguseničara (Sd.Kfz. 250/9), u okolini Topolovca (kod Siska). U kupoli sa desne strane stoji SS-šturmbanfirer Franc Hak, komandant III bataljona puka "Germanija" SS-divizije "Viking".

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Ernst Bauman, SS-puk "Kurt Egers".
Datum: novembar 1943.
Mesto: Topolovac (srez Sisački), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Robert J. Edwards, "Scouts Out" (str. 494).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

01 July 2017

0230 | Photo | SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen"A "shark" in the Neretva! Members of the SS Division "Prinz Eugen" driving on the beautiful, emerald-green river at full speed in their assault boat (leichtes Sturmboot 39) on whose bow they painted a sharkmouth (a motif particularly popular in aviation), and which they symbolically named: "Neretva".

Text: Ivan Ž.

Photographer: Hugo Kemps, SS War Correspondent Battalion.
Date: October 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: "Assault boats bring reinforcements. [...]"

File source: Nationaal Archief, 27021A 071.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes."Ajkula" u Neretvi! Pripadnici SS-divizije "Princ Ojgen" jure po prelepoj, smaragdnozelenoj reci u svom jurišnom čamcu (leichtes Sturmboot 39) na čijem su pramcu nacrtali ajkulina usta (motiv posebno popularan u avijaciji), i koji su simbolično nazvali: "Neretva".

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Hugo Kemps, Ratnodopisnički bataljon SS-a.
Datum: oktobar 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Jurišni čamci dovode pojačanje. [...]"

Izvor fajla: Nationaal Archief, 27021A 071.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.