31 October 2017

0286 | Photo | Reserve-Polizei-Bataillon 64Punitive expedition in Skela. On 14 August 1941, on the Obrenovac–Šabac road, near the village of Skela, members of the Posavina Company, Kosmaj Partisan Detachment, ambushed and destroyed a German police car. Riding in the vehicle was Lieutenant Otto Ehrmann, commander of the 3rd Company, 64th Reserve Police Battalion (the future I Battalion of the 5th SS Police Regiment), with three sergeants. All four were killed and their bodies were thrown into the Sava river. Shortly afterwards, the burnt car was discovered by a German patrol. The very next day, a company of policemen were sent from Belgrade to Skela (the Partisans had left the village in the meantime); in retaliation for the Partisan attack, 15 suspected villagers were shot on the spot and 50 Communists (hostages from the Banjica camp) were hanged, and the village itself was burnt to the ground. Pictured, members of the 64th Reserve Police Battalion stand triumphantly (and symbolically) between the freshly-killed Serbian villagers and their a-day-earlier-destroyed car.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 15 August 1941.
Location: Skela (district of Posavina), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Roger-Viollet, LAP-38036 / Getty Images, 92424053.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Kaznena ekspedicija u Skeli. Dana 14. avgusta 1941. godine, na putu Obrenovac–Šabac, kod sela Skele, pripadnici Posavske čete Kosmajskog partizanskog odreda napali su iz zasede i uništili jedan nemački policijski automobil. U kolima se nalazio poručnik Oto Erman, komandir 3. čete 64. rezervnog policijskog bataljona (budući I bataljon 5. policijskog SS-puka), sa tri narednika. Sva četvorica su ubijena, a njihova tela su bačena u Savu. Nedugo potom, izgoreli automobil je otkrila nemačka patrola. Već sledećeg dana, iz Beograda je u Skelu upućena jedna četa policajaca (partizani su selo u međuvremenu napustili); u cilju odmazde za partizanski napad, na licu mesta je streljano 15 osumnjičenih seljana i obešeno 50 komunista (talaca iz banjičkog logora), a samo selo je spaljivanjem sravnjeno sa zemljom. Na slici, pripadnici 64. rezervnog policijskog bataljona stoje pobedonosno (i simbolično) između sveže pobijenih srpskih seljaka i svog dan ranije uništenog automobila.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 15. avgust 1941.
Mesto: Skela (srez Posavski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Roger-Viollet, LAP-38036 / Getty Images, 92424053.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

29 October 2017

0285 | Photo | Jugoslovenska vojska u otadžbiniMilka Baković, a 27-year-old teacher and a member of the Chetnik Ljubić Brigade, posing in a traditional Chetnik outfit. The pretty Ravna Gora girl served in the Yugoslav Army in the Fatherland as a fighter, an administrator, a messenger, secret agent and an educator, in various headquarters, including the High Command. After the war, and a 10-year imprisonment, she emigrated to the United States and published her memoir, entitled "Communists and Nazi-Fascists – They Are the Same". She remained a devoted activist of the Ravna Gora Movement for the rest of her life.

Text: Ivan Ž.

Photographer: Aca Simić.
Date: 1942.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Milka Baković-Radosavljević, "Memoari jedne ravnogorke" (p. 675).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Milka Baković, dvadesetsedmogodišnja učiteljica i pripadnica četničke Ljubićke brigade, pozira u tradicionalnoj četničkoj nošnji. Lepa ravnogorka je u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini služila kao borac, administrator, kurir, obaveštajac i prosvetar, pri različitim štabovima, uključujući i Vrhovnu komandu. Nakon rata, i desetogodišnje robije, emigrirala je u SAD i objavila memoare, pod nazivom "Komunisti i nacifašisti – oni su isti". Do kraja života je ostala revnosna aktivistkinja Ravnogorskog pokreta.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Aca Simić.
Datum: 1942.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Milka Baković-Radosavljević, "Memoari jedne ravnogorke" (str. 675).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

0284 | Photo | Narodnooslobodilačka vojska JugoslavijeMilja Toroman, a 17-year-old nurse from the Partisan XI Krajina Brigade (of the IV Division), posing with a wide smile on her face, and a German submachine gun on her shoulder, for photographer Žorž Skrigin, in a small village at Knešpolje, at the foot of Kozara. Before she was photographed, the young nurse was actually unarmed, even more modestly dressed and did not feel like smiling; in order to make a more striking image, the photographer dressed her in a sweater, hung a weapon over her shoulder, fixed her hair and the Soviet cap on her head, and told her to smile. After the war, the photograph of the pretty (and long-time anonymous) Kozara girl was published for years in school-books and various other publications in Yugoslavia, as a symbol of Partisan struggle, youth and beauty.

Text: Ivan Ž.

Photographer: Žorž Skrigin, Theatre of People's Liberation.
Date: winter 1943/44.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Jelena Batinić, "Women and Yugoslav Partisans" (p. 227).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Milja Toroman, sedamnaestogodišnja bolničarka partizanske XI krajiške brigade (IV divizije), pozira sa širokim osmehom na licu, i nemačkim automatom o ramenu, fotografu Žoržu Skriginu, u jednom seocetu na Knešpolju, pod Kozarom. Mlada bolničarka je pred fotografisanje zapravo bila nenaoružana, još skromnije obučena i nije joj bilo do smeha; radi upečatljivijeg snimka, fotograf joj je obukao džemper, o rame okačio oružje, popravio frizuru i namestio sovjetsku kapu na glavi, i rekao da se nasmeši. Fotografija lepe (i dugo anonimne) kozarčanke posle rata je u Jugoslaviji godinama objavljivana u školskim čitankama i raznim drugim publikacijama, kao simbol partizanske borbe, mladosti i lepote.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Žorž Skrigin, Kazalište narodnog oslobođenja.
Datum: zima 1943/44.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Jelena Batinić, "Women and Yugoslav Partisans" (str. 227).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

28 October 2017

0283 | Photo | SS-Fallschirmjäger-Bataillon 500Operation "Knight's Move". A member of the 500th SS Parachute Battalion unfolds a crumpled Soviet flag found in a room that accommodated a Partisan commissar. On the room's wall, there is a well known Partisan slogan: "Death to fascism – freed[o]m to the people" (the word "freedom" was mistakenly written without an "o").

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: May 1944.
Location: Drvar (district of Bosanski Petrovac), Yugoslavia.
Original caption: "A paratrooper found a Soviet flag in the accommodation of a Bolshevik commissar."

File source: David Greentree, "Knight's Move" (p. 52).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Potez skakačem". Pripadnik 500. padobranskog SS-bataljona razvija zgužvanu sovjetsku zastavu pronađenu u sobi u kojoj je bio smešten jedan partizanski komesar. Na zidu sobe se vidi poznati partizanski slogan: "Smrt fašizmu – slob[o]da narodu" (reč "sloboda" je greškom napisana bez jednog "o").

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: maj 1944.
Mesto: Drvar (srez Bosanskopetrovački), Jugoslavija.
Originalni natpis: "Padobranac je našao sovjetsku zastavu u smeštaju jednog boljševičkog komesara."

Izvor fajla: David Greentree, "Knight's Move" (str. 52).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

23 October 2017

0282 | Photo | Narodnooslobodilačka vojska JugoslavijeA smiling Partisan posing for a British photographer covered in bandoliers and grenades, with a German MG 42 machine gun on his shoulder, in whose barrel he inserted a flag won in the May-Day Competition on the island of Vis. The photograph was published a couple of months later on the cover of the British magazine "The War Illustrated", entitled "Yugoslav walking armoury".

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: spring 1944.
Location: unknown (district of Hvar), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Hrvatski povijesni muzej, F-2277 / SABA RH, 163.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Nasmejani partizan pozira britanskom fotografu okićen redenicima i bombama, sa nemačkim mitraljezom MG 42 na ramenu, u čiju je cev ubacio zastavicu osvojenu u prvomajskom takmičenju na ostrvu Visu. Fotografija je par meseci kasnije objavljena na naslovnoj strani britanskog časopisa "Ilustrovani rat", pod nazivom "Jugoslovenski hodajući arsenal".

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: proleće 1944.
Mesto: nepoznato (srez Hvarski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Hrvatski povijesni muzej, F-2277 / SABA RH, 163.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

0281 | Photo | Zollgrenzschutz SerbienGerman customs guards posing with a member of an unknown Chetnik movement (probably Pećanac's), clearly tipsy from rakia, somewhere in Serbia. The photo was published (among others) by former Partisan commissar and politician Miloš Minić in his book "Chetniks and Their Role During the People's Liberation War 1941–1945", with the following description: "Germans used the Chetnik traitors for ridicule as well: they chose exemplars with bandoliers, grenades and a gun, and took pictures with them as exotic specimens of their servants." Minić, however, overlooked the fact that the Germans also took pictures of themselves covered in bandoliers, grenades and guns, as, after all, did the Partisans – and various other members of military and paramilitary formations. He also failed to notice that one of the pictured Germans stuck a grenade in his belt and grabbed a gun too, nor did he even bother to differentiate Mihailović's Chetnik movement from (the rival) Pećanac's, or a German soldier from a customs guard. (Reminder: Minić was the chief prosecutor at the Mihailović trial.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: unknown.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Miloš Minić, "Četnici i njihova uloga u vreme narodnooslobodilačkog rata" (p. 96/97).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Nemački carinici poziraju sa pripadnikom nepoznatog četničkog pokreta (verovatno Pećančevog), vidno pripiti od rakije, negde u Srbiji. Fotografiju je (između ostalih) objavio bivši partizanski komesar i političar Miloš Minić u svojoj knjizi "Četnici i njihova uloga u vreme narodnooslobodilačkog rata 1941–1945", uz sledeći opis: "Četnički izdajnici služili su Nemcima i za podsmeh: oni su birali egzemplare sa redenicima, bombama i puškom, i sa njima se slikali kao sa egzotičnim primercima svojih slugu." Minić je, međutim, izgubio iz vida činjenicu da su se i sami Nemci slikali okićeni redenicima, bombama i puškama, kao, uostalom, i partizani – i razni drugi pripadnici vojnih i paravojnih formacija. Takođe nije primetio da je i jedan od Nemaca na slici zadenuo bombu za opasač i zgrabio pušku, niti se uopšte trudio da napravi razliku između Mihailovićevog i (suparničkog) Pećančevog četničkog pokreta, kao ni između nemačkog vojnika i carinika. (Podsetnik: Minić je bio glavni tužilac na suđenju Mihailoviću.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: nepoznat.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Miloš Minić, "Četnici i njihova uloga u vreme narodnooslobodilačkog rata" (str. 96/97).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

22 October 2017

0280 | Photo | Artillerie-Regiment 51Operations "Axis" and "Gaiseric". Kübelwagen cars of the II Battalion, 51st Artillery Regiment, passing below a destroyed railway near Split. (This less-known unit was also part of the forces that captured the city.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: Dr Gruber.
Date: 27 September 1943.
Location: Split, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Bundesarchiv, Bild 101I-049-1553-03.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacije "Osovina" i "Gajzerih". Kibelvageni II diviziona 51. artiljerijskog puka prolaze ispod uništene pruge kod Splita. (Ova manje poznata jedinica takođe je bila deo snaga koje su zauzele grad.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: dr Gruber.
Datum: 27. septembar 1943.
Mesto: Split, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Bundesarchiv, Bild 101I-049-1553-03.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

0279 | Photo | 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen"A Fieseler Fi 156 aircraft, nicknamed the Stork (Storch), in the service of the SS Division "Prinz Eugen" (the aircraft was assigned to the division headquarters, and used for reconnaissance and liaison duties).

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 1943/1944.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Otto Kumm, "Prinz Eugen" (p. 333).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Avion Fizeler Fi 156, zvani roda (Storch), u službi SS-divizije "Princ Ojgen" (avion je bio dodeljen štabu divizije, i korišćen za izviđanje i vezu).

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 1943/1944.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Otto Kumm, "Prinz Eugen" (str. 333).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

15 October 2017

0278 | Photo | Narodnooslobodilačka vojska JugoslavijeAn extremely rare German aerial photograph of a Partisan column (belonging to the XXIX Herzegovinian Division), on the move in the snow-covered hills of Herzegovina – taken from a Stork (reconnaissance aircraft) of the SS Division "Prinz Eugen". According to the original photo caption, in the aircraft, besides the pilot and the photographer, there was also the commander of one of the divisional subunits, who, having spotted the Partisan column, exclaimed joyfully: "There are the scoundrels!" The SS Stork then went a bit higher, just in case, since it often happened that the Partisans fired at it.

Text: Ivan Ž.

Photographer: Schattinger, SS Regiment "Kurt Eggers".
Date: February 1944.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: "The commander reconnoiters. 'There are the scoundrels!' – there is a joy in commander's voice. In a long row, visible only as a black line, the bandits move through the snow-covered terrain. 'We went a bit higher', reports the SS war correspondent who accompanied the commander in his flight, 'because the bandits have often fired at the Stork.'"

File source: Nationaal Archief, 27021A 036.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Izuzetno retka nemačka aerofotografija jedne partizanske kolone (iz sastava XXIX hercegovačke divizije), u pokretu u zavejanim brdima Hercegovine – snimljena iz rode (izviđačkog aviona) SS-divizije "Princ Ojgen". Prema originalnom natpisu fotografije, u avionu se, pored pilota i fotografa, nalazio i komandant jedne od divizijskih jedinica, koji je, spazivši partizansku kolonu, radosno uzviknuo: "Eno nitkova!" Potom se esesovska roda za svaki slučaj još malo podigla, jer se često dešavalo da partizani na nju zapucaju.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Šatinger, SS-puk "Kurt Egers".
Datum: februar 1944.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Komandant izviđa. 'Eno nitkova!' – čuje se radost u komandantovom glasu. U dugom nizu, vidljivi samo kao jedna crna linija, kreću se banditi po zavejanom terenu. 'Malo smo se još podigli', izveštava ratni dopisnik SS-a koji je pratio komandanta u njegovom letu, 'jer su banditi često znali da pucaju na rodu.'"

Izvor fajla: Nationaal Archief, 27021A 036.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

12 October 2017

0277 | Photo | 1. Gebirgs-DivisionOperation 25. Joyful ethnic Germans and curious Slovenes observe the newly-arrived vehicles of the 1st Mountain Division in the Prešeren Street in Celje (pictured are BMW R 12 motorcycles with sidecar, an Adler 3 Gd car and, in the background, an Sd.Kfz. 10 half-track with a mounted anti-aircraft gun).

Text: Ivan Ž.

Photographer: Josip Pelikan.
Date: 11 April 1941.
Location: Celje, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Muzej novejše zgodovine Celje, 745:CEL;JP-0023171.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija 25. Radosni folksdojčeri i znatiželjni Slovenci posmatraju novopristigla vozila 1. brdske divizije u Prešernovoj ulici u Celju (na slici se vide motori BMW R 12 s prikolicom, automobil Adler 3 Gd i, u pozadini, poluguseničar Sd.Kfz. 10 sa montiranim protivavionskim topom).

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Josip Pelikan.
Datum: 11. april 1941.
Mesto: Celje, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Muzej novejše zgodovine Celje, 745:CEL;JP-0023171.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

10 October 2017

0276 | Photo | SS-Freiwilligen-Division "Prinz Eugen"Operation "Black". With cowhide backpacks on their backs, soldiers of the SS Division "Prinz Eugen" advance through Montenegro, at the end of the first phase of the operation.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: May 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Muzej Jugoslavije / Znaci, 12491.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Crno". Sa telećacima na leđima, vojnici SS-divizije "Princ Ojgen" nastupaju kroz Crnu Goru, na kraju prve faze operacije.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: maj 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Muzej Jugoslavije / Znaci, 12491.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

0275 | Photo | 1. Gebirgs-DivisionOperation "Black". A radio station of the 1st Mountain Division, somewhere on Durmitor (the soldiers in the foreground are wearing mountain troops parkas, which had two faces: khaki, for dry and rainy weather, and white, for snow).

Text: Ivan Ž.

Photographer: Karl N. Kempter, 1st Mountain Division.
Date: June 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Muzej Jugoslavije / Znaci, 15030.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Crno". Radio-stanica 1. brdske divizije, negde na Durmitoru (vojnici u prvom planu nose vetrovke brdskih jedinica, koje su imale dva lica: kaki boje, za suvo i kišovito vreme, i bele, za sneg).

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Karl N. Kempter, 1. brdska divizija.
Datum: jun 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Muzej Jugoslavije / Znaci, 15030.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

0274 | Photo | 118. Jäger-DivisionOperation "Black". Elements of Battle Group Gertler (Lieutenant Colonel Rudolf Gertler, commander of the Artillery Regiment, 118th Jäger Division) advance from the direction of Foča towards the village of Zlatni Bor.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: May 1943.
Location: unknown (district of Foča), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Ahmed Nazečić, Ivan Čehić, "Sutjeska" (p. 63).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Crno". Delovi Borbene grupe Gertler (potpukovnik Rudolf Gertler, komandant artiljerijskog puka 118. lovačke divizije) nastupaju iz pravca Foče ka selu Zlatni Bor.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: maj 1943.
Mesto: nepoznato (srez Fočanski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Ahmed Nazečić, Ivan Čehić, "Sutjeska" (str. 63).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

08 October 2017

0273 | Poster | Narodnooslobodilačka vojska JugoslavijePartisan call to Croatian legionnaires. A comic strip poster by Zdenko Venturini (later a famous painter and scenographer) calling on Croatian legionnaires (members of the 369th "Devil's", 373rd "Tiger" and 392nd "Blue" divisions) to rebel against their German commanders, who push them into fratricidal war, and switch sides to the Partisans.

Text: Ivan Ž.

Artist: Zdenko Venturini.
Date: 1944.
Location: fictional.
Original text: "Legionnaire! This is what the Kraut wants – but do this instead, and join the freedom struggle."

File source: Hrvatski povijesni muzej, P-65 / SABA RH, 265.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Partizanski poziv hrvatskim legionarima. Jedan strip-plakat Zdenka Venturinija (kasnije poznatog slikara i scenografa) koji poziva hrvatske legionare (pripadnike 369. "Vražje", 373. "Tigar" i 392. "Plave" divizije) da se pobune protiv svojih nemačkih naredbodavaca, koji ih guraju u bratoubilački rat, i pređu na stranu partizana.

Tekst: Ivan Ž.

Umetnik: Zdenko Venturini.
Datum: 1944.
Mesto: izmišljeno.
Originalni tekst: "Legionaru! Ovo bi Švaba htio – a ovo ti učini, i dođi u borbu za slobodu."

Izvor fajla: Hrvatski povijesni muzej, P-65 / SABA RH, 265.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

06 October 2017

0272 | Photo | 369. (kroatische) Infanterie-DivisionCroatian legionnaires, members of the II Battalion, 370th Regiment, 369th (Croatian) Infantry Division, in the company of Herzegovinian Chetniks, members of the Gacko Brigade, Nevesinje Corps, pose for a souvenir photo with Partisan Mileta Okiljević, deputy political commissar of the II Company, I Battalion, XI Herzegovinian Brigade, (XXIX Division,) captured during the fighting for Gat on 15 May 1944 (he was shot the same month). In the background, two Herzegovinian women curiously observe what is going on in front of their house. (Everyone in the picture is Yugoslav.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: May 1944.
Location: unknown (district of Gacko), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Ghetto Fighters' House, 04958p.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Hrvatski legionari, pripadnici II bataljona 370. puka 369. (hrvatske) pešadijske divizije, u društvu hercegovačkih četnika, pripadnika Gatačke brigade Nevesinjskog korpusa, poziraju za uspomenu sa partizanom Miletom Okiljevićem, zamenikom političkog komesara II čete I bataljona XI hercegovačke brigade (XXIX divizije), zarobljenim u borbama za Gat 15. maja 1944. godine (istog meseca je i streljan). U pozadini, dve Hercegovke radoznalo posmatraju šta im se događa pred kućom. (Svi na slici su Jugosloveni.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: maj 1944.
Mesto: nepoznato (srez Gatački), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Ghetto Fighters' House, 04958p.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

04 October 2017

0271 | Photo | 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen"Operation "Daredevil". A veterinarian of the 14th Regiment, SS Division "Prinz Eugen", in conversation with an elderly Albanian, a member of volunteer militia, at the end of the operation (near the Čakor Pass). Standing in the background are two Albanian SS men, members of the "Skanderbeg" Division (one of whom replaced his military cap with a scarf).

Text: Ivan Ž.

Photographer: Ernst A. Zwilling, Air Force War Correspondent Battalion South-East.
Date: July 1944.
Location: unknown (district of Andrijevica), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Vlado Strugar, "Jugoslavija u ratu 1941–1945" (p. 308).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Drznik". Veterinar iz 14. puka SS-divizije "Princ Ojgen" u razgovoru sa jednim starijim Albancem, pripadnikom dobrovoljačke milicije, na kraju operacije (nedaleko od Čakora). U pozadini stoje dva albanska esesovca, pripadnika "Skenderbeg" divizije (od kojih je jedan vojničku kapu zamenio maramom). 

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Ernst A. Cviling, Vazduhoplovni ratnodopisnički bataljon Jugoistok.
Datum: jul 1944.
Mesto: nepoznato (srez Andrijevički), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Vlado Strugar, "Jugoslavija u ratu 1941–1945" (str. 308).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

02 October 2017

0270 | Photo | Steirischer HeimatbundSlovenian Germans, so-called Wehrmänner (protectors), posing with the captured Partisan Ernest Koželj Bobek, a member of the III (Veličko's) Company, Savinja Partisan Battalion. Due to his battle wounds and the severe abuse he was subjected to, the prisoner is unable to stand on his feet nor to open his eyes, and he has his broken rifle hanging around his neck, as a sign of defeat. Bobek was responsible for the murder of gendarme Josef Kotnjak and registrar Joseph Weber, and for complicity in the murder of Konrad Goschnigg, chief of the Labour Policy Office of the Styrian Homeland Union in Trbovlje and former leader of the Nazi Illegal Company in Ptuj. He was captured on 8 November 1942 in the village of Brode near Vransko, a day after the fierce fighting at Dobrovlje, in which his battalion was completely shattered and his company destroyed. He died as a result of torture, at the end of the same month.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: November 1942.
Location: Trbovlje (district of Laško), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: "Celjski zbornik" 1971–1972 (p. 54).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Slovenački Nemci, tzv. vermani (zaštitnici), poziraju sa zarobljenim partizanom Ernestom Koželjem Bobekom, pripadnikom III (Veličkove) čete Savinjskog partizanskog bataljona. Zbog ranjavanja i teškog zlostavljanja, zarobljenik nije u stanju da stoji niti da gleda, a oko vrata mu je, u znak poraza, okačena njegova slomljena puška. Bobek je bio odgovoran za ubistvo žandarma Jozefa Kotnjaka i matičara Jozefa Vebera, i za saučesništvo u ubistvu Konrada Gošnika, šefa radnopolitičkog odeljenja Štajerskog domovinskog saveza u Trbovlju i bivšeg vođe nacističke Ilegalne čete u Ptuju. Zarobljen je 8. novembra 1942. godine u selu Brode kod Vranskog, dan nakon žestokih borbi kod Dobrovlja, u kojima je njegov bataljon potpuno razbijen, a četa uništena. Preminuo je od posledica mučenja, krajem istog meseca.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: novembar 1942.
Mesto: Trbovlje (srez Laški), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: "Celjski zbornik" 1971–1972 (str. 54).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.

01 October 2017

0269 | Photo | 41. Infanterie-DivisionBreakthrough of the Syrmian Front. Macedonian Partisans, members of the III Brigade, XLII Division, escorting a small group of German prisoners (one officer and several NCOs and soldiers), members of the 1231st Regiment, 41st Infantry Division, in the vicinity of Ilinci.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 12 April 1945.
Location: Ilinci (district of Šid), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Ljubivoje Pajović, Dušan Uzelac, Milovan Dželebdžić, "Sremski front 1944–1945" (p. 398).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Proboj Sremskog fronta. Makedonski partizani, pripadnici III brigade XLII divizije, sprovode manju grupu nemačkih zarobljenika (jednog oficira i nekoliko podoficira i vojnika), pripadnika 1231. puka 41. pešadijske divizije, u blizini Ilinaca. 

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 12. april 1945.
Mesto: Ilinci (srez Šidski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Ljubivoje Pajović, Dušan Uzelac, Milovan Dželebdžić, "Sremski front 1944–1945" (str. 398).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.