29 January 2019

0421 | Photo | Jugoslovenska vojska u otadžbiniThe last days of the war. Members of the Dinara Chetnik Division march (from the direction of Gorizia) towards the Allied troops in Palmanova, carrying Chetnik and Allied flags, hoping to be treated as Allies and protected from their political opponents, the Partisans (on the flag on the right, there is a death's head and the inscription "Liberty or death – I Company Biskupija"). The Chetniks were not naive and they knew that they could easily expect the Allies to hand them over to the Partisans, who were winning the war in Yugoslavia with Allied help and from whom they only expected death upon capture, but they had no choice. But, thanks to the efforts of their commanding officer, General Damjanović, the Chetniks were promised that they would not be sent back to Yugoslavia. The promise was given by the Commander-in-Chief of the Allied Armies in Italy, Field Marshal Harold Alexander, who himself, a quarter of a century earlier in Latvia, fought together with nationalists against the Bolsheviks. In Palmanova, the Dinara Chetniks handed their weapons over to the Allies, and then, as enemy prisoners (due to their collaboration with the Axis powers), they were escorted to Forli and Cesena, and, finally, to Eboli. (A year and a half later, they were transferred to Germany, from where they were dispersed all over the world.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: May 1945.
Location: unknown, Italy.
Original caption: unknown.

Sources: A. H. Paape (ed.), Drugi svjetski rat (trans. Jelica Novaković et al.), Mladost, Zagreb, 1982, bk 3, p. 301; Bogdan L. Bolta, Gračačka četnička brigada, 1941–1945 – Prilog istoriji Narodnog ravnogorskog pokreta, Sydney, 1987, pp. 464–469; Clifford Kinvig, Churchill's Crusade – The British Invasion of Russia 1918–1920, Hambledon Continuum, London, 2006, p. 144.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files; using text without crediting the original author; using files and information for political propaganda and commercial purposes.Poslednji dani rata. Pripadnici Dinarske četničke divizije marširaju (iz pravca Gorice) u susret savezničkim trupama u Palmanovi, sa četničkim i savezničkim zastavama u rukama, u nadi da će biti prihvaćeni kao saveznici i zaštićeni od svojih političkih protivnika, partizana (na zastavi desno nalazi se mrtvačka glava i natpis "Sloboda ili smrt – I četa Biskupija"). Četnici nisu bili naivni i znali su da od saveznika mogu lako očekivati izručenje partizanima, koji su uz savezničku pomoć dobijali rat u Jugoslaviji i od kojih su po zarobljavanju očekivali samo smrt, ali izbora nije bilo. Ipak, zahvaljujući zalaganju svog glavnokomandujućeg, generala Damjanovića, četnici su dobili reč da neće biti vraćeni u Jugoslaviju. Obećanje im je dao komandant savezničkih trupa u Italiji, feldmaršal Harold Aleksander, koji se i sam, četvrt veka ranije u Letoniji, borio na strani nacionalista protiv boljševika. Dinarski četnici su u Palmanovi predali svoje oružje saveznicima, a zatim su, kao neprijateljski zarobljenici (zbog saradnje sa silama Osovine), sprovedeni u Forli i Čezenu, i, konačno, u Eboli. (Godinu i po dana kasnije prebačeni su u Nemačku, odakle su raseljavani po čitavom svetu.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: maj 1945.
Mesto: nepoznato, Italija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvori: A. H. Paape (red.), Drugi svjetski rat (prev. Jelica Novaković et al.), Mladost, Zagreb, 1982, knj. 3, str. 301; Bogdan L. Bolta, Gračačka četnička brigada, 1941–1945 – Prilog istoriji Narodnog ravnogorskog pokreta, Sydney, 1987, str. 464–469; Clifford Kinvig, Churchill's Crusade – The British Invasion of Russia 1918–1920, Hambledon Continuum, London, 2006, str. 144.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova; korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora; korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.