13 February 2018

0316 | Photo | Leichte Flak-Abteilung 86 (mot.)Operation 25. Winter yesterday – spring today; the chaotic situation that the Axis invasion created in Yugoslavia was completed by the weather: during the (less-than) 12 days of invasion, snow, rain and hail were falling, the spring sun was shining and the trees were blooming... Pictured, a 20 mm Flak 30 from the 74th Light Anti-Aircraft Battalion secures the road for a motorised column of the SS Bodyguard "Adolf Hitler" – in the sunny Macedonia.

Text © Ivan Ž.

Photographer: Franz Roth.
Date: 6–9 April 1941.
Location: unknown (Kriva Palanka – Bitola), Yugoslavia.
Original caption: "German advance in Yugoslavia. In seemingly endless columns, formations of the German armed forces roll into Yugoslavia, towards their ordered objectives. The advance of a motorised detachment of the Waffen-SS with an anti-aircraft defence on a road in Yugoslavia."

File source: Nationaal Archief.
Number: 27021A 089.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija 25. Juče zima – danas proleće; haotičnu situaciju koju je u Jugoslaviji stvorila osovinska invazija upotpunile su i vremenske prilike: tokom (nepunih) 12 dana invazije, padali su sneg, kiša i grad, sijalo je prolećno sunce i cvetalo drveće... Na slici, jedan 20 mm Flak 30 iz 74. lakog protivavionskog diviziona obezbeđuje put motorizovanoj koloni Telesne garde SS-a "Adolf Hitler" – u sunčanoj Makedoniji.

Tekst © Ivan Ž.

Fotograf: Franc Rot.
Datum: 6–9. april 1941.
Mesto: nepoznato (Kriva Palanka – Bitolj), Jugoslavija.
Originalni natpis: "Nemačko nastupanje kroz Jugoslaviju. U naizgled beskrajnim kolonama, formacije nemačkih oružanih snaga nadiru u Jugoslaviju, prema zapoveđenim ciljevima. Nastupanje jednog motorizovanog odreda SS-oružja sa protivavionskom odbranom na jednom putu u Jugoslaviji."

Izvor fajla: Nationaal Archief.
Broj: 27021A 089.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.