09 August 2016

0182 | Photo | Leibstandarte-SS "Adolf Hitler"Operation 25. Using iron girders and ropes, members of the 2nd (Motorcycle) Company, Reconnaissance Battalion, SS Bodyguard "Adolf Hitler", transfer their motorcycle over a destroyed bridge (blown up by the Yugoslav army, in hope to slow down the advancing enemy), on their way to Ohrid. During the three days it spent in Yugoslavia, the company suffered losses of four killed and five wounded soldiers. Its commander was SS-Hauptsturmführer Hugo Kraas, future SS-Brigadeführer (major general) and the last commander of the SS Division "Hitlerjugend".

Text: Ivan Ž.

Photographer: Weill, SS War Correspondent Company.
Date: April 1941.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: "Obstacles – completely removed. The German troops knew no obstacles during their victorious advance through Greece, and those that stood in their way were simply overrun. Two iron girders, placed like rails, enable the fast and further advance of motorised units of the Waffen-SS."

File source: Nationaal Archief, SFA001019012.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.

Index | Sources 


Operacija 25. Koristeći šine i konopce, pripadnici 2. (motociklističke) čete izviđačkog bataljona Telesne garde SS-a "Adolf Hitler" prebacuju motocikl preko srušenog mosta (koji je u vazduh digla jugoslovenska vojska, u nadi da će usporiti neprijateljsko napredovanje), na putu ka Ohridu. Za tri dana provedena u Jugoslaviji, četa je pretrpela gubitke od četiri poginula i pet ranjenih vojnika. Njen je komandir bio SS-hauptšturmfirer Hugo Kras, budući SS-brigadefirer (general-major) i poslednji komandant SS-divizije "Hitlerova omladina".

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Vajl, Ratnodopisnička četa SS-a.
Datum: april 1941.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Prepreke – potpuno otklonjene. Nemačke trupe nisu znale ni za kakve prepreke tokom svog pobedničkog nastupanja kroz Grčku, a one koje su im se našle na putu jednostavno su pregažene. Dve šine, postavljene kao na pruzi, omogućuju brzo i dalje napredovanje motorizovanih jedinica SS-trupa."

Izvor fajla: Nationaal Archief, SFA001019012.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.