07 January 2018

0306 | Photo | 114. Jäger-DivisionOperation "Axis". After reaching a (verbal) collaboration agreement, members of the Dinara Chetnik Division peacefully pass by a motorised column of the German 114th Jäger Division, which takes a short break beside the road during its advance from Knin to Zadar. One of the testimonies of collaboration between the two divisions, which was continued in the following months as well, was left by the (revolted) Chetnik Lieutenant Jovan Pupavac, commander of the I Brigade, I Bosnian Krajina Corps (a quote from Pupavac's report to the corps commander on the reasons for his abandonment of the Dinara region): "After the fall of Italy, the Germans came to Dalmatia. The commander of the Dinara region, Pop Đujić, started collaborating with them, at first through Mane Rokvić, who came with them from Bosanski Petrovac. He later delegated his chief of staff, Captain Novak Mijović, to the headquarters of the German 114th Division. The men became a German militia, receiving rations, ammunition and weapon supplies from them. The Germans gladly accepted the Chetnik collaboration..."

Text: Ivan Ž. / Jovan Pupavac.

Photographer: Hans Wurm, 690th Propaganda Company.
Date: September 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: "Advance to the Dalmatian coast. A short rest of a motorised Jäger company on the edge of the advance road."

File source: Süddeutsche Zeitung Photo, 00381195 / Alamy, DYYWF5.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Osovina". Nakon sklapanja (usmenog) sporazuma o saradnji, pripadnici Dinarske četničke divizije prolaze mirno pored motorizovane kolone nemačke 114. lovačke divizije, koja pravi kratku pauzu pokraj puta tokom nastupanja od Knina ka Zadru. Jedno od svedočanstava o saradnji između dvaju divizija, koja je nastavljena i u narednim mesecima, ostavio je (revoltirani) četnički poručnik Jovan Pupavac, komandant I brigade I bosanskokrajiškog korpusa (citat iz Pupavčevog izveštaja komandantu korpusa o razlozima svog napuštanja Dinarske oblasti): "Posle propasti Italije u Dalmaciju su došli Nemci. Komandant Dinarske oblasti, pop Đujić, stupio je u saradnju sa njima, najpre preko Mana Rokvića, koji je došao sa njima iz Bosanskog Petrovca. Kasnije je delegirao kod štaba 114. nemačke divizije svoga načelnika štaba, kapetana Mijovića Novaka. Ljudstvo je postalo nemačka milicija, primajući od njih redovnu hranu, municiju i dopunu oružja. Nemci su vrlo rado primili saradnju četnika..."

Tekst: Ivan Ž. / Jovan Pupavac.

Fotograf: Hans Vurm, 690. propagandna četa.
Datum: septembar 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Nastupanje ka dalmatinskoj obali. Kratki predah jedne motorizovane lovačke čete na ivici puta nastupanja."

Izvor fajla: Süddeutsche Zeitung Photo, 00381195 / Alamy, DYYWF5.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.