18 October 2015

0076 | Photo | Einsatzgruppe JugoslawienLooting at the Ostrog monastery. Members of Special Detachment Hintze (Secret Police) pose with the "Serbian treasure" (as they called it in the propaganda report), found in the monastery storeroom. It is part of the royal wealth left by the King to the monastery for safekeeping, as he was fleeing the country. The total value: 375 million dinars (10 chests of gold and 15 sacks of paper money). The Germans left with the paper money and three chests of gold, while seven chests remained hidden from them; one of those seven was later taken by the Chetniks, five were taken by the new authorities, the Partisans, and one was embezzled by the abbot of Ostrog, Leontije (which he confessed himself, repenting sincerely). The Germans, naturally, did try to find the rest of the gold, and looted the monastery itself as well, on two occasions; a statement of Hieromonk Vasilije Dragović (a quotation from the book "The Martyrdom of the Serbian Patriarch" by Velibor Džomić): "On [...] 25 April 1941, [...] they took from the monastery: carpets, blankets, various drinks, coffee, sugar, meat, clothes and some furniture. [...] On 1 May [...] they broke the door locks of the abbot's house, opened the safes, and took out (of the rooms and safes) anything they liked, for example – jewellery, carpets, clothes, socks, handkerchiefs, cups, utensils, cigarettes, matches, soap, meat, bacon, wine, rakia, gas, coffee, sugar, jam, oil, in a word – everything they liked, they put in their vehicles. Additionally, they took me into the woods to show them the caves, in which they searched for gold" (a couple of days later, the Italians tried to plunder the monastery too, but without much success). During the German "visit", an unusual encounter had happened, between the soldiers and the famous Serbian saint, Basil of Ostrog; a statement of then present Serafim Kašić, the future abbot (from the aforementioned source): "When the soldiers saw the opened casket and the saint, who rested in it, they stood at attention and paid their respects to the saint with a fascist salute. They stood that way for a while, and then, with great amazement and curiosity, approached closer to the saint and looked at him, without touching anything with their hands." In the photograph pose (from the right): certain Friedrich (interpreter, in civilian clothes), SS-Sturmbannführer Karl Hintze (chief of the police unit), an unknown SS-Obersturmführer and Archimandrite Leontije Mitrović (abbot of Ostrog).

Text © Ivan Ž. 

Photographer: Arthur Grimm.
Date: 25 April 1941.
Location: Ostrog (Danilovgrad), Yugoslavia.
Original caption: "Serbian state treasure in a rocky eyrie. During the search of the monastery, the Gestapo found a large part of Serbian treasure's millions in the storeroom, in which countless flitches of bacon, sausages and ham hang. Pictured on the left is the abbot, who had to get out of bed in the morning to reveal this hiding place."

File source: Nationaal Archief, SFA022804407.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Pljačka u manastiru Ostrogu. Pripadnici Specijalnog odreda Hince (tajna policija) poziraju sa "srpskim blagom" (kako su ga nazvali u propagandnoj reportaži), pronađenim u ostavi manastira. U pitanju je deo kraljevskog bogatstva koji je pri bekstvu iz zemlje kralj ostavio manastiru na čuvanje. Ukupna vrednost: 375 miliona dinara (10 sanduka zlata i 15 vreća papirnog novca). Nemci su sa sobom poneli papirni novac i tri sanduka zlata, dok je sedam sanduka ostalo skriveno od njih; jedan od tih sedam kasnije su uzeli četnici, pet je odnela nova vlast, odnosno partizani, a jedan je proneverio iguman ostroški, Leontije (što je sam priznao, kajući se iskreno). Nemci su, naravno, bili pokušali da pronađu i ostatak zlata, a i sam manastir pljačkali, u dva navrata; izjava jeromonaha Vasilija Dragovića (citat iz knjige "Mučeništvo Srpskog Patrijarha" Velibora Džomića): "[...] 25. aprila 1941. godine, [...] pokupili su po manastiru: ćilime, ćebad, razna pića, kafu, šećer, meso, veša i ostalog namještaja. [...] 1. maja [...] su slomili brave na vratima nastojateljskog stana, otvorili kase i iz njih (soba i kasa) nosili sve što im se dopalo, npr. nakit, ćilime, veš, čarape, maramice, čaše, posuđe, cigarete, šibice, sapune, meso, slaninu, vino, rakiju, benzin, kafu, šećer, slatko, ulje, jednom riječju sve što im se dopalo, metnuli su u automobile. Uz to su mene vodili kroz šumu da im pokazujem pećine, u kojima su tražili zlato" (par dana kasnije su i Italijani pokušali da pljačkaju manastir, ali bez većeg uspeha). Za vreme nemačke "posete", desio se i neobičan susret vojnika sa čuvenim srpskim svetiteljem, Vasilijem Ostroškim; izjava tada prisutnog Serafima Kašića, budućeg igumana (iz prethodno pomenutog izvora): "Kad vojnici videše otvoren kovčeg i svetitelja, koji u njemu počiva, stadoše mirno i fašističkim pozdravom odaše poštu svetitelju. Tako malo postajaše, pa sa velikim čuđenjem i radoznalošću priđoše bliže svetitelju i posmatrahu ga, bez da što diraju rukama." Na fotografiji poziraju (zdesna): izvesni Fridrih (prevodilac, u civilu), SS-šturmbanfirer Karl Hince (šef policijske jedinice), nepoznati SS-oberšturmfirer i arhimandrit Leontije Mitrović (iguman ostroški).

Tekst © Ivan Ž. 

Fotograf: Artur Grim.
Datum: 25. april 1941.
Mesto: Ostrog (Danilovgrad), Jugoslavija.
Originalni natpis: "Srpsko državno blago u kamenom gnezdu. Tokom pretresa manastira, Gestapo je u ostavi, u kojoj vise bezbrojni komadi slanine, kobasice i šunka, pronašao veliki deo miliona srpskog blaga. Levo na slici je iguman, koji je morao da ustane ujutru iz kreveta da bi otkrio ovo skrovište."

Izvor fajla: Nationaal Archief, SFA022804407.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.